Организатори: Партньорска организация БИТСП

БИТСП
Балканският институт по труда и социалната политика е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел, учредено през септември 2001 г.

Институтът работи в приоритетни области като управление на европейски фондове и фондове на други международни донори; корпоративна социална отговорност; пазар на труда; човешки ресурси; индустриални отношения и социална защита, безопасни и здравословни условия на труд, социална политика. 
Балканският институт по труда и социалната политика предлага следните услуги, съобразени с приоритетните области на дейност: 

•    Изготвяне и управление на проекти – Европейски фондове и програми; Други двустранни и международни донори; Други правителствени фондове
•    Обучения, консултации и техническа помощ – Управление на Европейски фондове и програми; Управление на проекти; Корпоративна социална отговорност; Стратегическо планиране в публичния сектор; Конкурентоспособност чрез инвестиции в условията на труд; Управление на човешките ресурси; Организационно структуриране и изграждане на институционален капацитет
•    Извършване на социални одити
•    Изготвяне и управление на програми и стратегии
•    Предварителна и последваща оценка на проекти, програми и стратегии
•    Съдействие и посредничество за намиране на финансови средства за реализиране на програми и проекти
•    Социални и икономически анализи – пазар на труда; корпоративна социална отговорност; индустриални отношения; обществено осигуряване; безопасни и здравословни условия на труд; социални политики; трудово право; професионална квалификация и обучение
•    Изработване на управленски системи за - управление на проекти и програми; мониторинг; финансова отчетност на проекти и програми

Екипът на Балканския институт по труда и социалната политика се състои от 10 човека, постоянни служители, които имат управленски, административни и експертни функции. В допълнение БИТСП работи с над 40 асоциирани външни експерти, които предоставят надеждни консултантски услуги. БИТСП има успешни партньорства с индивидуални консултанти и лектори, специалисти от ЕС и други страни, които подпомагат дейността на Института в приоритетните му сфери на дейност.

БИТСП мрежа: БИТСП има изградена мрежа от 15 асоциирани партньорски организации в 15 области на страната, които предприемат ефективни регионални дейности и имат широко национално покритие.

www.bilsp.org